Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

INFLACAM® til hund og katVIRBAC

Præsentation: Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) med antiinflammatorisk, analgetisk, antiekssudativ og antipyretisk effekt til hunde og katte. Injektionsvæske, opløsning.
Bivirkninger: Typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er set lejlighedsvist. Hos hunde er der i meget sjældne tilfælde set hæmoragisk diarré, opkastning af blod samt mavesår. Hos hunde ses disse bivirkninger sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale. Disse bør behandles symptomatisk. I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner forekomme.
Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til dyr med gastro-intestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning, svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion eller hæmoragiske lidelser. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til dyr under 6 uger eller til katte på mindre end 2 kg.
Interaktioner: Andre NSAID-præparater, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid-antibiotika og substanser med høj proteinbinding kan konkurrere om bindingen og således føre til toksisk virkning. Inflacam® må ikke gives samtidigt med andre NSAID-præparater eller glucokortikosteroider. Samtidig administration af potentielt nefrotoksiske lægemidler bør undgås.
Drægtighed, diegivning og laktation: Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.
Cave: Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel risiko for toksisk påvirkning af nyrerne.
Bemærkning: I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

Injektionsvæske, opløsning (5 mg/ml)
Brugsvejl.:
Hunde;
Sygdomme i bevægeapparatet:
Enkelt s.c. injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg). Inflacam® 1,5 mg/ml oral suspension til hunde eller Inflacam® 1 mg og 2,5 mg tyggetabletter til hunde kan gives ved fortsat behandling med en dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt 24 timer efter injektionen.
Reduktion af postoperative smerter (over en periode på 24 timer):
Enkelt i.v. eller s.c. injektion af en dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,4 ml/10 kg) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.
Katte;
Reduktion af postoperative smerter:
Enkelt s.c. injektion af en dosis på 0,3 mg meloxicam/kg legemsvægt (svarende til 0,06 ml/kg legemsvægt) før indgrebet, for eksempel ved indledning af anæstesi.
Dosering
:
Hund: Sygdomme i bevægeapparatet: En enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg lgv., sv.t. 0,4 ml Inflacam® pr. 10 kg lgv. Reduktion af postoperative smerter: 0,3 mg meloxicam/kg lgv., sv.t. 0,06 ml Inflacam® pr. kg lgv. før indgrebet.
Kat: Reduktion af postoperative smerter: 0,3 mg meloxicam/kg lgv., sv.t. 0,06 ml Inflacam® pr. kg lgv. før indgrebet.
Bivirkn.: Hos hunde er der i meget sjældne tilfælde set hæmoragisk diarré, opkastning af blod samt mavesår. Hos hunde ses disse bivirkninger sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.
Holdbarhed:
I salgspakning: 3 år. Efter anbrud: 28 døgn.
Udl.sted:
Apotek.
Pakning:

Htgl. 1 x 20 ml.