Forrige side - Søgeside

INFLACAM® til kvæg, svin og hestVIRBAC

Præsentation: Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) med antoinflammatorisk, analgetisk, antiekssudativ og antipyretisk effekt til kvæg, svin og hest. Injektionsopløsning.
Bivirkninger: Subkutan, intramuskulær og intravenøs administration tolereres godt hos kvæg og grise; kun hos mindre end 10% af behandlet kvæg i kliniske studier sås let og forbigående hævelse på injektionsstedet efter subkutan injektion. Hos heste kan der forekomme en forbigående hævelse på injektionsstedet. Denne forsvinder uden indgriben. I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner forekomme, og disse bør behandles symptomatisk.
Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til drægtige eller lakterende hopper. Bør ikke anvendes til heste under 6 uger. Bør ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmorragiske lidelser, eller i tilfælde, hvor der er tegn på ulcerogene gastrointestinale læsioner. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke anvendes til dyr, som er mindre end en uge gamle.
Interaktioner: Må ikke gives sammen med glucokortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia.
Drægtighed, diegivning og laktation: Kvæg og svin: Kan anvendes under drægtighed og laktation. Heste: Må ikke anvendes til drægtige eller lakterende hopper.
Cave: Undgå anvendelse til alvorligt dehydrerede dyr, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, som kræver parenteral rehydrering, da der foreligger potentiel risiko for skade på nyrerne.
Bemærkning: I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

Injektionsvæske, opløsning (20 mg/ml)
Brugsvejl.:
Kvæg: En enkelt subkutan eller intravenøs injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (sv.t. 2,5 ml/100 kg legemsvægt), om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende mængder vand.
Svin: En enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (sv.t. 2,0 ml/100 kg legemsvægt) i kombination med passende antibiotikabehandling. Om nødvendigt kan en yderligere dosis gives efter 24 timer.
Heste:En enkelt intravenøs injektion på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt (sv.t. 3,0 ml/100 kg legemsvægt). Ved lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet: Behandlingen kan fortsættes med Inflacam® 15 mg/ml oral suspension i en dosis på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt 24 timer efter injektionen (sv.t. 4,0 ml/100 kg legemsvægt). Undgå kontaminering under anvendelsen.
Dosering
:
Kvæg: 0,5 mg meloxicam/kg lgv. sv.t. 2,5 ml/100 kg lgv. i.v. eller s.c.
Svin: 0,4 mg meloxicam/kg lgv. sv.t. 2,0 ml/100 kg lgv., i.m.
Hest: 0,6 mg meloxicam/kg lgv. sv.t. 3,0 ml/100 kg lgv., i.v.
Tilbageholdelsestid:
I.m.: Slagtning 5 døgn. I.v.: Slagtning 15 døgn, mælk 5 døgn, slagtning 5 døgn. S.c.: Slagtning 15 døgn, mælk 5 døgn.
Tilbageh.kom.: Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Holdbarhed:
I salgspakning: 3 år. Efter anbrud: 28 dage.
Opbevaring:
Ingen særlige forholdsregler.
Udl.sted:
Apotek.
Pakning:

Htgl. 1 x 50 ml.
Htgl. 1 x 100 ml.